fbpx
维基百科

格鲁吉亚字母

格鲁吉亚字母(格魯吉亞語:ქართული დამწერლობა轉寫:kartuli damts'erloba)是一種從左到右書寫的字母,用作拼寫喬治亞語及其他屬於南高加索語系的語言。現代格魯吉亞字母有33個字母,但是最初數量更多。

格鲁吉亚文字
ქართული ანბანი
类型
使用时期
約前430年至今
傳統的日期公元前3世紀
书写方向從左至右 
语言格魯吉亞語及其他南高加索語系語言
关联书写系统
父系统
模仿希臘字母
  • 格鲁吉亚文字
ISO 15924
ISO 15924Geor (240), ​Georgian (Mkhedruli and Mtavruli)
Unicode
别名Georgian
范围U+10A0–U+10FC
U+2D00–U+2D25
 本條目包含國際音標 (IPA) 符號。 有關 IPA 符號的介紹指南,請參閱 Help:IPA[ ]/ / 及 ⟨ ⟩ 之間的區別,參閲IPA§方括號與轉錄定界符

歷史發展

 
上圖為格魯吉亞字母的對照表。第一欄為Asomtavruli正圆体字體;第二欄為Nuskha-khutsuri小草体字體,是第一欄的小楷;第三欄為Mkhedruli骑士字體,即今日日常使用的書體;第四欄是過往每個字母所曾代替的數值,今日已為阿拉伯數字所取代;第五欄為每個字母的名稱。

格鲁吉亚字母的發展歷史可分成正圓體小草體騎士體三種字母,雖然三種字母一起被用來書寫格鲁吉亞語,但它們一直是獨立的字母系統。現代格魯吉亞字母有33個字母,比其他兩個歷史字母數量來得少,但現代格鲁吉亞語已經不需要那些多餘的字母

傳統上,格魯吉亞人把格魯吉亞字母的發明歸功於公元前3世紀時的法爾納瓦茲一世

正圓體字母

正圓體字母(ასომთავრული(Asomtavruli),「大寫字母」)是現時格魯吉亞過往文字中,歷史最早而沒有爭議的例子,推斷成書時約在公元430年,是一幅位於伯利恆的一座教堂內的銘刻。

ასომთავრული(Asomtavruli)源自ასო(aso)(“字母、書寫”之意)和მთავარი(mtavari)(“主要”之意)。ასომთავრული(Asomtavruli)字體又叫მრგვლოვანი(Mrgvlovani)字體。 მრგვლოვანი源自(mrgvali)(“圓”之意)。

Gamkrelidze認為:[1]銘刻應該在基督教傳入格魯吉亞之後出現的,所以日期必然在公元327年之後,字體模仿當時的希臘字母而創製。

正圓體字母

ani

bani

gani

doni

eni

vini

zeni

he

tani

ini

k'ani

lasi

mani

nari

hie

oni

p'ari

zhani

rae

sani

t'ari

vie
ႭჃ

uni

pari

kani

ghani

q'ari

shini

chini

tsani

dzili

ts'ili

ch'ari

khani

qari

jani

hae

hoe
注意:有些字体会显示成放大的骑士体而不是正圆体。


小草體字母

小草體 ნუსხური(Nuskhuri)(「草寫小字」之意)字母最早出現在九世紀,演變自正圓體,主要用途在宗教方面。ნუსხური(Nuskhuri)源於ნუსხა(nuskha)(“賬目、日程”之意)。正圓體與小草體合用的書體稱為教士體(ნუსხური,Khutsuri,源於ხუცესი(khutsesi),“聖職者”之意)。

小草體字母

ani

bani

gani

doni

eni

vini

zeni

he

tani

ini

k'ani

lasi

mani

nari

hie

oni

p'ari

zhani

rae

sani

t'ari

vie
ⴍⴣ ⴓ
uni

pari

kani

ghani

q'ari

shini

chini

tsani

dzili

ts'ili

ch'ari

khani

qari

jani

hae

hoe

正圆体和小草体在在今日的使用

正圆体完全用于圣像画、壁画和外观设计,尤其是在石刻上。[2]格鲁吉亚语言学家Akaki Shanidze曾在1950年代尝试在骑士体中以正圆体作为大写字母用于句首,就像拉丁文字那样,但未能流行。[3][4]正圆体和小草体与骑士体一起被格鲁吉亚正教会用作官方文字。以利亚二世牧首要求人们同时使用三种文字。[5]

騎士體字母

騎士體მხედრული(Mkhedruli)字母是現今日常使用的書體。მხედრული(Mkhedruli)源於მხედარი(mkhedari)(“騎士、武士”之意)。

騎士體字母

ani

bani

gani

doni

eni

vini

zeni

tani

ini

k'ani

lasi

mani

nari

oni

p'ari

zhani

rae

sani

t'ari

uni

pari

kani

ghani

q'ari

shini

chini

tsani

dzili

ts'ili

ch'ari

khani

jani

hae

以下5個字母已不再使用:


he

hie

vie

qari

hoe

以下5個字母用於除格魯吉亞語以外的語言:


fi

shva

elifi

倒轉的gani

aini

33個現代騎士體字母的各種拉丁轉寫

字母 Unicode 名稱 官方英语Georgian national system of romanization ISO 9984 BGN 拉兹語英语Laz language IPA
U+10D0 an A a A a A a A a /ɑ/
U+10D1 ban B b B b B b B b /b/
U+10D2 gan G g G g G g G g /ɡ/
U+10D3 don D d D d D d D d /d/
U+10D4 en E e E e E e E e /ɛ/
U+10D5 vin V v V v V v V v /v/
U+10D6 zen Z z Z z Z z Z z /z/
U+10D7 tan T t T' t' T' t' T t /tʰ/
U+10D8 in I i I i I i I i /i/
U+10D9 k'an K' k' K k K k K' k' /kʼ/
U+10DA las L l L l L l L l /l/
U+10DB man M m M m M m M m /m/
U+10DC nar N n N n N n N n /n/
U+10DD on O o O o O o O o /ɔ/
U+10DE p'ar P' p' P p P p P' p' /pʼ/
U+10DF žan Zh zh Ž ž Zh zh J j /ʒ/
U+10E0 rae R r R r R r R r /r/
U+10E1 san S s S s S s S s /s/
U+10E2 t'ar T' t' T t T t T' t' /tʼ/
U+10E3 un U u U u U u U u /u/
U+10E4 par P p P' p' P' p' P p /pʰ/
U+10E5 kan K k K' k' K' k' K k /kʰ/
U+10E6 ḡan Gh gh Ḡ ḡ Gh gh Ğ ğ /ɣ/
U+10E7 q'ar Q' q' Q q Q q Q q /qʼ/
U+10E8 šin Sh sh Š š Sh sh Ş ş /ʃ/
U+10E9 čin Ch ch Č' č' Ch' ch' Ç ç /tʃ/[6]
U+10EA can Ts ts C' c' Ts' ts' Ts ts /ts/[6]
U+10EB jil Dz dz J j Dz dz Ž ž /dz/
U+10EC c'il Ts' ts' C c Ts ts Ts' ts' /tsʼ/
U+10ED č'ar Ch' ch' Č č Ch ch Ç' ç' /tʃʼ/
U+10EE xan Kh kh X x Kh kh X x /x/
U+10EF ǰan J j J̌ ǰ J j C c /dʒ/
U+10F0 hae H h H h H h H h /h/

图片

正圆体

小草体

骑士体

Unicode

喬治亞字母
Georgian[1][2]
Unicode Consortium 官方碼表(PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+10Ax
U+10Bx
U+10Cx
U+10Dx
U+10Ex
U+10Fx
注释
1.^ 依据 Unicode 14.0
2.^ 灰色区域为未分配码位
喬治亞字母補充
Georgian Supplement[1][2]
Unicode Consortium 官方碼表(PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+2D0x
U+2D1x
U+2D2x
注釋
1.^ 依據 Unicode 14.0
2.^ 灰色區域为未分配碼位

參考

  1. ^ Gamkrelidze,1990年,Alphabetic Writing and the Old Georgian script.
  2. ^ About Georgian calligraphy 互联网档案馆的,存档日期2012-05-14. Lasha Kintsurashvili
  3. ^ Gillam, Richard Unicode Demystified: A Practical Programmer's Guide to the Encoding Standard p.252
  4. ^ Julie D. Allen Unicode standard, version 5.0 p.249
  5. ^ (格鲁吉亚文)ილია მეორე ერს ქართული ენის დაცვისკენ კიდევ ერთხელ მოუწოდებს (页面存档备份,存于互联网档案馆) საქინფორმ.გე
  6. ^ 6.0 6.1 Aronson (1990) depicts the two affricates as aspirated, though other scholars, like Shosted & Chikovani (2006) describe them as voiceless.

參考文獻

  • Aronson, Howard I., Georgian: a reading grammar second, Columbus, OH: Slavica, 1990 
  • Shosted, Ryan K.; Vakhtang, Chikovani, Standard Georgian, Journal of the International Phonetic Association, 2006, 36 (2): 255–264, doi:10.1017/S0025100306002659 

外部連結

格鲁吉亚字母, 格魯吉亞語, ქართული, დამწერლობა, 轉寫, kartuli, damts, erloba, 是一種從左到右書寫的字母, 用作拼寫喬治亞語及其他屬於南高加索語系的語言, 現代格魯吉亞字母有33個字母, 但是最初數量更多, 格鲁吉亚文字ქართული, ანბანი类型全音素文字使用时期約前430年至今, 傳統的日期公元前3世紀书写方向從左至右, 语言格魯吉亞語及其他南高加索語系語言关联书写系统父系统模仿希臘字母格鲁吉亚文字iso, 15924iso, 15924geor, geor. 格鲁吉亚字母 格魯吉亞語 ქართული დამწერლობა 轉寫 kartuli damts erloba 是一種從左到右書寫的字母 用作拼寫喬治亞語及其他屬於南高加索語系的語言 現代格魯吉亞字母有33個字母 但是最初數量更多 格鲁吉亚文字ქართული ანბანი类型全音素文字使用时期約前430年至今 傳統的日期公元前3世紀书写方向從左至右 语言格魯吉亞語及其他南高加索語系語言关联书写系统父系统模仿希臘字母格鲁吉亚文字ISO 15924ISO 15924Geor 240 Georgian Mkhedruli and Mtavruli Unicode别名Georgian范围U 10A0 U 10FCU 2D00 U 2D25 本條目包含國際音標 IPA 符號 有關 IPA 符號的介紹指南 請參閱 Help IPA 及 之間的區別 參閲IPA 方括號與轉錄定界符 本页面包含格鲁吉亚字母 部分操作系统及浏览器需要特殊字母与符号支持才能正確显示为格鲁吉亚字母 否则可能出现乱码 问号等其它符号 目录 1 歷史發展 2 正圓體字母 3 小草體字母 4 正圆体和小草体在在今日的使用 5 騎士體字母 5 1 33個現代騎士體字母的各種拉丁轉寫 6 图片 6 1 正圆体 6 2 小草体 6 3 骑士体 7 Unicode 8 參考 9 參考文獻 10 外部連結歷史發展 编辑 上圖為格魯吉亞字母的對照表 第一欄為Asomtavruli正圆体字體 第二欄為Nuskha khutsuri小草体字體 是第一欄的小楷 第三欄為Mkhedruli骑士字體 即今日日常使用的書體 第四欄是過往每個字母所曾代替的數值 今日已為阿拉伯數字所取代 第五欄為每個字母的名稱 格鲁吉亚字母的發展歷史可分成正圓體 小草體 騎士體三種字母 雖然三種字母一起被用來書寫格鲁吉亞語 但它們一直是獨立的字母系統 現代格魯吉亞字母有33個字母 比其他兩個歷史字母數量來得少 但現代格鲁吉亞語已經不需要那些多餘的字母傳統上 格魯吉亞人把格魯吉亞字母的發明歸功於公元前3世紀時的法爾納瓦茲一世 正圓體字母 编辑正圓體字母 ასომთავრული Asomtavruli 大寫字母 是現時格魯吉亞過往文字中 歷史最早而沒有爭議的例子 推斷成書時約在公元430年 是一幅位於伯利恆的一座教堂內的銘刻 ასომთავრული Asomtavruli 源自ასო aso 字母 書寫 之意 和მთავარი mtavari 主要 之意 ასომთავრული Asomtavruli 字體又叫მრგვლოვანი Mrgvlovani 字體 მრგვლოვანი 源自 mrgvali 圓 之意 Gamkrelidze認為 1 銘刻應該在基督教傳入格魯吉亞之後出現的 所以日期必然在公元327年之後 字體模仿當時的希臘字母而創製 正圓體字母 Ⴀ ani Ⴁ bani Ⴂ gani Ⴃ doni Ⴄ eni Ⴅ vini Ⴆ zeni Ⴡ he Ⴇ tani Ⴈ ini Ⴉ k ani Ⴊ lasi Ⴋ mani Ⴌ nari Ⴢ hie Ⴍ oni Ⴎ p ari Ⴏ zhani Ⴐ raeႱ sani Ⴒ t ari Ⴣ vie ႭჃႳ uni Ⴔ pari Ⴕ kani Ⴖ ghani Ⴗ q ari Ⴘ shini Ⴙ chini Ⴚ tsani Ⴛ dzili Ⴜ ts ili Ⴝ ch ari Ⴞ khani Ⴤ qari Ⴟ jani Ⴠ hae Ⴥ hoe注意 有些字体会显示成放大的骑士体而不是正圆体 小草體字母 编辑小草體 ნუსხური Nuskhuri 草寫小字 之意 字母最早出現在九世紀 演變自正圓體 主要用途在宗教方面 ნუსხური Nuskhuri 源於ნუსხა nuskha 賬目 日程 之意 正圓體與小草體合用的書體稱為教士體 ნუსხური Khutsuri 源於ხუცესი khutsesi 聖職者 之意 小草體字母 ⴀ ani ⴁ bani ⴂ gani ⴃ doni ⴄ eni ⴅ vini ⴆ zeni ⴡ he ⴇ tani ⴈ ini ⴉ k ani ⴊ lasi ⴋ mani ⴌ nari ⴢ hie ⴍ oni ⴎ p ari ⴏ zhani ⴐ raeⴑ sani ⴒ t ari ⴣ vie ⴍⴣ ⴓ uni ⴔ pari ⴕ kani ⴖ ghani ⴗ q ari ⴘ shini ⴙ chini ⴚ tsani ⴛ dzili ⴜ ts ili ⴝ ch ari ⴞ khani ⴤ qari ⴟ jani ⴠ hae ⴥ hoe正圆体和小草体在在今日的使用 编辑正圆体完全用于圣像画 壁画和外观设计 尤其是在石刻上 2 格鲁吉亚语言学家Akaki Shanidze曾在1950年代尝试在骑士体中以正圆体作为大写字母用于句首 就像拉丁文字那样 但未能流行 3 4 正圆体和小草体与骑士体一起被格鲁吉亚正教会用作官方文字 以利亚二世牧首要求人们同时使用三种文字 5 騎士體字母 编辑騎士體მხედრული Mkhedruli 字母是現今日常使用的書體 მხედრული Mkhedruli 源於მხედარი mkhedari 騎士 武士 之意 騎士體字母 ა ani ბ bani გ gani დ doni ე eni ვ vini ზ zeni თ tani ი ini კ k ani ლ lasiმ mani ნ nari ო oni პ p ari ჟ zhani რ rae ს sani ტ t ari უ uni ფ pari ქ kaniღ ghani ყ q ari შ shini ჩ chini ც tsani ძ dzili წ ts ili ჭ ch ari ხ khani ჯ jani ჰ hae以下5個字母已不再使用 ჱ he ჲ hie ჳ vie ჴ qari ჵ hoe以下5個字母用於除格魯吉亞語以外的語言 ჶ fi ჷ shva ჸ elifi ჹ 倒轉的gani ჺ aini33個現代騎士體字母的各種拉丁轉寫 编辑 字母 Unicode 名稱 官方 英语 Georgian national system of romanization ISO 9984 BGN 拉兹語 英语 Laz language IPAა U 10D0 an A a A a A a A a ɑ ბ U 10D1 ban B b B b B b B b b გ U 10D2 gan G g G g G g G g ɡ დ U 10D3 don D d D d D d D d d ე U 10D4 en E e E e E e E e ɛ ვ U 10D5 vin V v V v V v V v v ზ U 10D6 zen Z z Z z Z z Z z z თ U 10D7 tan T t T t T t T t tʰ ი U 10D8 in I i I i I i I i i კ U 10D9 k an K k K k K k K k kʼ ლ U 10DA las L l L l L l L l l მ U 10DB man M m M m M m M m m ნ U 10DC nar N n N n N n N n n ო U 10DD on O o O o O o O o ɔ პ U 10DE p ar P p P p P p P p pʼ ჟ U 10DF zan Zh zh Z z Zh zh J j ʒ რ U 10E0 rae R r R r R r R r r ს U 10E1 san S s S s S s S s s ტ U 10E2 t ar T t T t T t T t tʼ უ U 10E3 un U u U u U u U u u ფ U 10E4 par P p P p P p P p pʰ ქ U 10E5 kan K k K k K k K k kʰ ღ U 10E6 ḡan Gh gh Ḡ ḡ Gh gh G g ɣ ყ U 10E7 q ar Q q Q q Q q Q q qʼ შ U 10E8 sin Sh sh S s Sh sh S s ʃ ჩ U 10E9 cin Ch ch C c Ch ch C c tʃ 6 ც U 10EA can Ts ts C c Ts ts Ts ts ts 6 ძ U 10EB jil Dz dz J j Dz dz Z z dz წ U 10EC c il Ts ts C c Ts ts Ts ts tsʼ ჭ U 10ED c ar Ch ch C c Ch ch C c tʃʼ ხ U 10EE xan Kh kh X x Kh kh X x x ჯ U 10EF ǰan J j J ǰ J j C c dʒ ჰ U 10F0 hae H h H h H h H h h 图片 编辑正圆体 编辑 6 7世纪的正圆体手抄本 Barakoni上的正圆体铭刻 Doliskana inscriptions上的正圆体 Ishkhani上的正圆体 尼科尔茨敏达主教座堂上的正圆体小草体 编辑 8 10世纪的小草体手抄本 13世纪Jruchi Gospels中的小草体 11世纪的小草体手抄本 Mokvi的小草体 11世纪手抄本Iadgari of Mikael Modrekili上的的小草体 12世纪Nikrai书写的小草体手抄本骑士体 编辑 格鲁吉亚国王巴格拉特四世 吉奥尔基二世 大卫四世 吉奥尔基三世 塔玛尔女王 吉奥尔基四世 吉奥尔基五世Unicode 编辑喬治亞字母Georgian 1 2 Unicode Consortium 官方碼表 PDF 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E FU 10Ax Ⴀ Ⴁ Ⴂ Ⴃ Ⴄ Ⴅ Ⴆ Ⴇ Ⴈ Ⴉ Ⴊ Ⴋ Ⴌ Ⴍ Ⴎ ႯU 10Bx Ⴐ Ⴑ Ⴒ Ⴓ Ⴔ Ⴕ Ⴖ Ⴗ Ⴘ Ⴙ Ⴚ Ⴛ Ⴜ Ⴝ Ⴞ ႿU 10Cx Ⴠ Ⴡ Ⴢ Ⴣ Ⴤ Ⴥ Ⴧ ჍU 10Dx ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟU 10Ex რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯU 10Fx ჰ ჱ ჲ ჳ ჴ ჵ ჶ ჷ ჸ ჹ ჺ ჼ ჽ ჾ ჿ注释 1 依据 Unicode 14 0 2 灰色区域为未分配码位喬治亞字母補充Georgian Supplement 1 2 Unicode Consortium 官方碼表 PDF 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E FU 2D0x ⴀ ⴁ ⴂ ⴃ ⴄ ⴅ ⴆ ⴇ ⴈ ⴉ ⴊ ⴋ ⴌ ⴍ ⴎ ⴏU 2D1x ⴐ ⴑ ⴒ ⴓ ⴔ ⴕ ⴖ ⴗ ⴘ ⴙ ⴚ ⴛ ⴜ ⴝ ⴞ ⴟU 2D2x ⴠ ⴡ ⴢ ⴣ ⴤ ⴥ ⴧ ⴭ注釋 1 依據 Unicode 14 0 2 灰色區域为未分配碼位參考 编辑 Gamkrelidze 1990年 Alphabetic Writing and the Old Georgian script About Georgian calligraphy 互联网档案馆的存檔 存档日期2012 05 14 Lasha Kintsurashvili Gillam Richard Unicode Demystified A Practical Programmer s Guide to the Encoding Standard p 252 Julie D Allen Unicode standard version 5 0 p 249 格鲁吉亚文 ილია მეორე ერს ქართული ენის დაცვისკენ კიდევ ერთხელ მოუწოდებს 页面存档备份 存于互联网档案馆 საქინფორმ გე 6 0 6 1 Aronson 1990 depicts the two affricates as aspirated though other scholars like Shosted amp Chikovani 2006 harv error no target CITEREFShostedChikovani2006 help describe them as voiceless 參考文獻 编辑Aronson Howard I Georgian a reading grammar second Columbus OH Slavica 1990 Shosted Ryan K Vakhtang Chikovani Standard Georgian Journal of the International Phonetic Association 2006 36 2 255 264 doi 10 1017 S0025100306002659 外部連結 编辑维基共享资源中相关的多媒体资源 格鲁吉亚字母多語網站佐治亞語 页面存档备份 存于互联网档案馆 取自 https zh wikipedia org w index php title 格鲁吉亚字母 amp oldid 73637592, 维基百科,wiki,书籍,书籍,图书馆,

文章

,阅读,下载,免费,免费下载,mp3,视频,mp4,3gp, jpg,jpeg,gif,png,图片,音乐,歌曲,电影,书籍,游戏,游戏。