fbpx
维基百科

二次互反律的证明

这个条目给出了二次互反律的证明。

二次互反律的叙述

对于两个奇素数  [1]其中, 勒让德符号

证明一

 是一个奇素数并且 。对于每个 ,这样定义  

 ,其中  。通过分别考虑  的情况,易证每个 都两两不等。

现在考虑 。因为每个 都两两不等,所以 就是 的一个重排列。所以我们得到 ,因此 

现在考虑 的正负情况。 等价于 。若 ,则有 。注意到 ,将等式两边同时乘2得到 ,其中 ,可以发现 是偶数,而 也是偶数。同理可证若  ,而 是奇数。据此,可以知道 ,其中  的符号,也就是 还是 

所以 。又由欧拉准则 ,所以 

如果 是奇数,同时考虑勒让德符号的性质 ,可知 ,其中最后一步利用了等差数列的求和公式。

但是,当 时,由上式可得 ,所以 

现在令  为奇素数,可得 以及 

所以 

 

现在考虑右边这幅图:设 ,则 代表了三角形A中的格点个数, 代表了三角形B中的格点个数。它们加在一起等于整个 长方形的格点个数的四分之一。需要注意的是由于 互素,所以对角线上不可能有格点。

由于整个长方形的格点个数是 ,所以 ,即得 

参考文献

  1. ^ 高斯二次互反律. [2019-12-08]. (原始内容于2019-12-08). 

二次互反律的证明, 本條目存在以下問題, 請協助改善本條目或在討論頁針對議題發表看法, 此條目需要精通或熟悉数学的编者参与及协助编辑, 2019年12月7日, 請邀請適合的人士改善本条目, 更多的細節與詳情請參见討論頁, 另見其他需要数学專家關注的頁面, 此條目需要补充更多来源, 2019年12月8日, 请协助補充多方面可靠来源以改善这篇条目, 无法查证的内容可能會因為异议提出而移除, 致使用者, 请搜索一下条目的标题, 来源搜索, 网页, 新闻, 书籍, 学术, 图像, 以检查网络上是否存在该主题的更多可靠来源,. 本條目存在以下問題 請協助改善本條目或在討論頁針對議題發表看法 此條目需要精通或熟悉数学的编者参与及协助编辑 2019年12月7日 請邀請適合的人士改善本条目 更多的細節與詳情請參见討論頁 另見其他需要数学專家關注的頁面 此條目需要补充更多来源 2019年12月8日 请协助補充多方面可靠来源以改善这篇条目 无法查证的内容可能會因為异议提出而移除 致使用者 请搜索一下条目的标题 来源搜索 二次互反律的证明 网页 新闻 书籍 学术 图像 以检查网络上是否存在该主题的更多可靠来源 判定指引 这个条目给出了二次互反律的证明 二次互反律的叙述 编辑对于两个奇素数p q displaystyle p q p q q p 1 p 1 q 1 4 displaystyle left frac p q right cdot left frac q p right 1 frac p 1 q 1 4 1 其中 p q displaystyle left frac p q right 是勒让德符号 证明一 编辑设p displaystyle p 是一个奇素数并且a 0 mod p displaystyle a not equiv 0 mod p 对于每个k 1 2 p 1 2 displaystyle k 1 2 frac p 1 2 这样定义ϵ k displaystyle epsilon k 和r k displaystyle r k a k ϵ k r k mod p displaystyle ak equiv epsilon k r k mod p 其中0 lt r k lt p 2 displaystyle 0 lt r k lt frac p 2 ϵ k 1 displaystyle epsilon k pm 1 通过分别考虑ϵ k 1 displaystyle epsilon k 1 和ϵ k 1 displaystyle epsilon k 1 的情况 易证每个r k displaystyle r k 都两两不等 现在考虑 k 1 p 1 2 a k k 1 p 1 2 ϵ k k 1 p 1 2 r k mod p displaystyle prod k 1 p 1 2 ak equiv prod k 1 p 1 2 epsilon k prod k 1 p 1 2 r k mod p 因为每个r k displaystyle r k 都两两不等 所以 r 1 r 2 r p 1 2 displaystyle r 1 r 2 r frac p 1 2 就是 1 2 p 1 2 displaystyle 1 2 frac p 1 2 的一个重排列 所以我们得到a p 1 2 k 1 p 1 2 k k 1 p 1 2 ϵ k k 1 p 1 2 k mod p displaystyle a frac p 1 2 prod k 1 p 1 2 k equiv prod k 1 p 1 2 epsilon k prod k 1 p 1 2 k mod p 因此a p 1 2 k 1 p 1 2 ϵ k mod p displaystyle a frac p 1 2 equiv prod k 1 p 1 2 epsilon k mod p 现在考虑ϵ k displaystyle epsilon k 的正负情况 a k ϵ k r k mod p displaystyle ak equiv epsilon k r k mod p 等价于a k ϵ k r k b p b Z displaystyle ak epsilon k r k bp b in mathbb Z 若ϵ k 1 displaystyle epsilon k 1 则有a k r k b p displaystyle ak r k bp 注意到0 lt r k lt p 2 displaystyle 0 lt r k lt frac p 2 将等式两边同时乘2得到2 a k R k B k p displaystyle 2ak R k B k p 其中R k 2 r k 0 lt R k lt p B k 2 b displaystyle R k 2r k 0 lt R k lt p B k 2b 可以发现B k displaystyle B k 是偶数 而 2 a k p R k p B k B k displaystyle lfloor frac 2ak p rfloor lfloor frac R k p B k rfloor B k 也是偶数 同理可证若ϵ k 1 displaystyle epsilon k 1 B k 2 b 1 displaystyle B k 2b 1 而 2 a k p displaystyle lfloor frac 2ak p rfloor 是奇数 据此 可以知道sgn r k 2 a k p displaystyle operatorname sgn r k lfloor frac 2ak p rfloor 其中sgn r k displaystyle operatorname sgn r k 是r k displaystyle r k 的符号 也就是ϵ k 1 displaystyle epsilon k 1 还是ϵ k 1 displaystyle epsilon k 1 所以a p 1 2 1 k 1 p 1 2 2 a k p mod p displaystyle a frac p 1 2 equiv 1 sum k 1 p 1 2 lfloor 2ak p rfloor mod p 又由欧拉准则知 a p a p 1 2 mod p displaystyle left frac a p right equiv a frac p 1 2 mod p 所以 a p 1 k 1 p 1 2 2 a k p displaystyle left frac a p right 1 sum k 1 p 1 2 lfloor 2ak p rfloor 如果a displaystyle a 是奇数 同时考虑勒让德符号的性质 a p b p a b p displaystyle left frac a p right left frac b p right left frac ab p right 可知 a p 2 p 2 a 2 p p 4 a p 2 p 1 k 1 p 1 2 2 a p 2 k p 1 k 1 p 1 2 a k p 1 k 1 p 1 2 k 1 k 1 p 1 2 a k p 1 p 2 1 8 displaystyle left frac a p right left frac 2 p right left frac 2a 2p p right left frac 4 left frac a p 2 right p right 1 sum k 1 p 1 2 lfloor frac 2 left frac a p 2 right k p rfloor 1 sum k 1 p 1 2 lfloor frac ak p rfloor 1 sum k 1 p 1 2 k 1 sum k 1 p 1 2 lfloor frac ak p rfloor 1 frac p 2 1 8 其中最后一步利用了等差数列的求和公式 但是 当a 1 displaystyle a 1 时 由上式可得 2 p 1 p 2 p 1 k 1 p 1 2 k p 1 p 2 1 8 1 p 2 1 8 displaystyle left frac 2 p right left frac 1 p right left frac 2 p right 1 sum k 1 p 1 2 lfloor frac k p rfloor 1 frac p 2 1 8 1 frac p 2 1 8 所以 a p 1 k 1 p 1 2 a k p displaystyle left frac a p right 1 sum k 1 p 1 2 lfloor frac ak p rfloor 现在令p displaystyle p 和q displaystyle q 为奇素数 可得 q p 1 k 1 p 1 2 q k p displaystyle left frac q p right 1 sum k 1 p 1 2 lfloor frac qk p rfloor 以及 p q 1 l 1 q 1 2 p l q displaystyle left frac p q right 1 sum l 1 q 1 2 lfloor frac pl q rfloor 所以 q p p q 1 k 1 p 1 2 q k p l 1 q 1 2 p l q displaystyle left frac q p right left frac p q right 1 sum k 1 p 1 2 lfloor frac qk p rfloor sum l 1 q 1 2 lfloor frac pl q rfloor 现在考虑右边这幅图 设A l 1 q 1 2 p l q B k 1 p 1 2 q k p displaystyle A sum l 1 q 1 2 lfloor frac pl q rfloor B sum k 1 p 1 2 lfloor frac qk p rfloor 则A displaystyle A 代表了三角形A中的格点个数 B displaystyle B 代表了三角形B中的格点个数 它们加在一起等于整个p q displaystyle p times q 长方形的格点个数的四分之一 需要注意的是由于p q displaystyle p q 互素 所以对角线上不可能有格点 由于整个长方形的格点个数是 p 1 q 1 displaystyle p 1 q 1 所以A B p 1 q 1 4 displaystyle A B frac p 1 q 1 4 即得 q p p q 1 p 1 q 1 4 displaystyle left frac q p right left frac p q right 1 frac p 1 q 1 4 参考文献 编辑 高斯二次互反律 2019 12 08 原始内容存档于2019 12 08 取自 https zh wikipedia org w index php title 二次互反律的证明 amp oldid 63236532, 维基百科,wiki,书籍,书籍,图书馆,

文章

,阅读,下载,免费,免费下载,mp3,视频,mp4,3gp, jpg,jpeg,gif,png,图片,音乐,歌曲,电影,书籍,游戏,游戏。